Welcome to

SAVE KRABI

เกมเพราะมีค่า...มากกว่า

เลือกสิ่งที่มีค่ามากกว่าให้อยู่บนเกาะ ส่วนอันไหนที่มีค่าน้อยกว่าให้ทำลาย มันออกจากเกาะเรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ SAVE KRABI

INFOGRAPHIC

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

มีนักท่องเทื่ยวเดินทางมาท่องเทื่ยวในจังหวัดกระบี่ และสร้างรายได้จากการท่องเทื่ยว สูงถึง... 60,086 ล้านบาท โดยรายได้สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย รองจาก กรุงเทพ ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่

ที่มา :ททท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2555)

จำนวนนักท่องเทื่ยวของจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ได้รับความนิยมในการท่องเทื่ยว โดยมี นักท่องเทื่ยวเดินทางมาท่องเทื่ยวในจังหวัดกระบี่สูง ถึง 3.7 ล้านคน ต่อปี

ที่มา :ททท. สมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยว ที่มา :ททท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2556)


พื้นที่แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Sites)

หมายถึง พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง ประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอนุสัญญาแรมซาร์ เพื่อให้มีการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่ม- น้ำและป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดความอุดม สมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งมี พะยูน,หญ้าทะเล และนกนากกว่า100สายพันธ์ อยู่ในพื้นที่จังหวัด กระบี่

ที่มา : protectkrabi.org

รายได้ของชาวประมงในจังหวัดกระบี่

ประชากรในจังหวัดกระบี่ มีอาชีพการทำการประมง ที่สร้าง ที่สร้างรายได้จากการประมงมูลค่า 2,105 ล้านบาท ต่อปี

ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงาน ปี2552 สำนักงานบัญชี ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติจำนวนนักท่องเทื่ยวของจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ได้รับความนิยมในการท่องเทื่ยว โดยมี นักท่องเทื่ยวเดินทางมาท่องเทื่ยวในจังหวัดกระบี่สูง ถึง 3.7 ล้านคน ต่อปี

ที่มา :ททท. สมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยว ที่มา :ททท. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ข้อมูลปี 2556)