PROPOSAL

ULTRA - LINE 11.3

รายละเอียดการจัดแสดงงาน Ultra-line 11.3 หากคุณสนใจที่จะร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

DEMO

คุณสามารถทดลองใช้ผลงานนักศึกษาได้ฟรี

logo_work

Playlody

เว็บแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณสามารถร่วมเล่นดนตรีอะคูสติกด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน หรือมีเวลาว่างตรงกัน

logo_work

Viewport

เว็บแอปพลิเคชันสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานเพียงแค่ฝากผลงานเอาไว้ คุณก็สามารถสร้างแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบต่างๆได้

logo_work

Mr.Saving

แอปพลิเคชัน Mr.Saving เปรียบเสมือนฮีโร่ที่จะมาช่วยจัดการค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Coming Soon

Donate